KWINK groep 

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

VluchtelingenWerk 2.0

VluchtelingenWerk 2.0 is een verenigingsbreed veranderprogramma. KWINK groep leverde de programmasecretaris. 

VluchtelingenWerk Nederland zet zich al meer dan 30 jaar in voor de bescherming van vluchtelingen en asielzoekers. De vereniging heeft zich daarbij continu moeten aanpassen aan de omgeving. De opvattingen van overheid en maatschappij ten aanzien van asiel en integratie blijven zich steeds ontwikkelen. De huidige perspectieven voor de organisatie zijn zowel politiek als financieel ongunstig.

In het voorjaar van 2010 heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de vereniging onderzocht welke verbeteringen noodzakelijk zijn om met deze ontwikkelingen om te gaan. Hieruit volgde het advies VluchtelingenWerk 2.0, waarin werd besloten de vereniging op drie thema’s te reorganiseren:

  • De besluitvorming binnen VluchtelingenWerk moet transparanter en slagvaardiger. VluchtelingenWerk bestaat uit 14 regionale afdelingen en een landelijk bureau die te autonoom opereren. Hiertoe wordt de positie en samenstelling van de verschillende bestuurlijke gremia heroverwogen.
  • Met het oog op transparantie en slagvaardigheid moet er duidelijker onderscheid worden gemaakt in de verschillende taken van het landelijk bureau (100 FTE): dienstverlenend naar regionale afdelingen, als hoofdaannemer van landelijke projecten, als landelijke belangenbehartiger en als collectief verenigingsbureau.
  • VluchtelingenWerk wil zich ontwikkelen tot een professionele vrijwilligersorganisatie waarin vrijwilligers in de uitvoering worden ondersteund door een professionele bedrijfsvoering. Met de huidige schaalgrootte is dat voor de meeste regionale afdelingen onmogelijk. Daarom worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om regionaal samen te werken op onderwerpen als financiën, P&O en inkoop.

Als projectsecretaris is KWINK groep verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en communicatie van VluchtelingenWerk 2.0, waarvan de implementatie verder intern is belegd. Bovendien ondersteunt KWINK groep de verschillende programmateams bij inhoudelijke vraagstukken.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website