KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

08 juni 2018

Privacyverklaring KWINK groep

KWINK groep verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft KWINK groep van mij?

Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de zelf of met toestemming verstrekte persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Wij verwerken de in het kader van de uitvoering van onze opdrachten verkregen persoonsgegevens. Voor deze persoonsgegevens zijn wij geen verwerkingsverantwoordelijke en sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met onze opdrachtgever(s).

Waarom heeft KWINK groep mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact in het kader van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van onderzoeken en/of het uitbrengen van adviezen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure.

Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u in dienst treedt of wanneer wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren. In dit geval bewaren wij deze persoonsgegevens maximaal een jaar.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Indien wij voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten gebruik maken van de diensten van derden, die daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Partij voor de facturering;
 • Onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van opdrachten.

Zorgt KWINK groep dat mijn gegevens beschermd zijn?

KWINK groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • KWINK groep zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Back-ups;
 • Twee factor Authenticatie (2FA)

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft de conform de artikelen 15 tot en met 18, 20 en 21 van de AVG een aantal privacyrechten, waaronder bijvoorbeeld:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Verzoek indienen

U kunt op basis van deze rechten een gemotiveerd verzoek indienen via onderstaande gegevens. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik KWINK groep bereiken?

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

KWINK groep
Nassaulaan 1
info@kwinkgroep.nl
070- 359 6955
Ter attentie van mr. Fritzi Reijerman