KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

27 mei 2024

Privacyverklaring KWINK groep

Inleiding

Inleiding
Als onderzoeks- en adviesbureau dat zich inzet voor maatschappelijke vraagstukken, begrijpt KWINK groep dat het beschermen van persoonsgegevens essentieel is voor het creëren van positieve maatschappelijke impact. 

Wij vinden het in dat kader belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens en om te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

In deze Privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens als klant, leverancier, sollicitant of als deelnemer aan een van onze onderzoeken. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Naam: KWINK groep  

Adres: Nassaulaan 1 

Postcode en plaats: 2514 JS Den Haag 

Telefoonnummer: +31 (0)70 35 96 955 

 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer. 

Naam: Lotte Pol 

E-mailadres: lpol@kwinkgroep.nl 

Telefoonnummer: 06 45379672 

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Klanten en leveranciers 

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten of om ons diensten te kunnen leveren, kan het noodzakelijk zijn dat wij een paar algemene contactgegevens van u verwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden: 

  • Het bijhouden van klantregistratie in het kader van (potentiële) opdrachten; 
  • Het onderhouden van contact in het kader van onze of uw dienstverlening; 
  • Het uitvoeren van onderzoeken en/of het uitbrengen van adviezen. 

Sollicitanten
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het volgende doel:  

  • De beoordeling van de geschiktheid voor een functie die vacant is. 

Deelnemers aan onderzoeken (respondenten, gesprekspartners etc.) 

Wij verwerken de in het kader van de uitvoering van onze opdrachten verkregen persoonsgegevens van respondenten en gesprekspartners. Voor deze persoonsgegevens zijn wij geen verwerkingsverantwoordelijke en sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met onze opdrachtgever(s). Dit kunnen allerlei type opdrachten zijn die ook verschillende typen onderzoek omvatten. Als u deelneemt aan een onderzoek wordt bij dat onderzoek nader toegelicht wat het doel van het onderzoek is en wie de opdrachtgever is.   

KWINK verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan in deze privacyverklaring, dan informeren wij u hier vooraf over.  

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

KWINK verwerkt uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten (u bent opdrachtgever), wanneer wij gebruikmaken van uw diensten (u bent leverancier van KWINK), wanneer u deelneemt aan onze onderzoeken (u bent deelnemer aan een onderzoek), of wanneer u uw gegevens zelf aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie). KWINK groep verwerkt bijvoorbeeld NAW-gegevens, contactgegevens, gegevens over uw functie, gegevens over uw motivatie, opleiding en ervaring (bij sollicitaties) en ervaringsgegevens (in het kader van onderzoeken).  

 

Op basis van welke grondslag verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een grondslag hebben. 

Klanten en leveranciers 

  • Voor klanten en leveranciers is de grondslag gerechtvaardigd belang en uitvoering van een overeenkomst. 

Sollicitanten 

  • Voor sollicitanten is de grondslag voor verwerking van gegevens gerechtvaardigd belang en toestemming (alleen voor langer bewaren van gegevens). 

Deelnemers aan onderzoeken 

  • De grondslag verschilt per verwerkingsverantwoordelijke. KWINK groep is verwerker.  

 

Hoe komt KWINK groep aan uw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebben wij direct van u verkregen. Het kan ook voorkomen dat een externe partij, zoals een opdrachtgever, persoonsgegevens van u aanlevert. 

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Binnen KWINK groep worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door medewerkers van KWINK groep die belast zijn met de uitvoering van één of meerdere van de bovengenoemde doeleinden.  

Wij delen uw gegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Klanten en leveranciers 

We verwerken persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers tot 1 jaar na het beëindigen van de samenwerking, tenzij wij toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren of tenzij wij in uw specifieke geval een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens langer te verwerken.  

Sollicitanten 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u in dienst treedt of wanneer wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren. In het laatste geval bewaren wij deze persoonsgegevens maximaal een jaar. 

Deelnemers aan onderzoeken 

Voor onze onderzoeken bepaalt de opdrachtgever de bewaartermijn. De opdrachtgever of wijzelf informeren u daarover.  

 

Doorgifte persoonsgegevens naar land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.  

 

Dit zijn uw rechten op grond van de AVG

Als KWINK groep uw gegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als KWINK groep verwerker is zoals voor de gegevens van deelnemers aan onderzoeken, dan kunt u uw rechten uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke, oftewel onze opdrachtgever. Wie dat is wordt kenbaar gemaakt voor uw deelname aan een onderzoek.  

Als u meer wilt lezen over uw privacyrechten op grond van de AVG dan kunt u ook kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Privacyrechten AVG  

Wilt u van een van uw rechten gebruik maken of heeft u vragen over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via lpol@kwinkgroep.nl 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat KWINK groep niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek om uitoefening van één van voornoemde rechten. 

Binnen een maand nadat KWINK groep een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zullen we u informeren. Daarbij geven we aan of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Als het nodig is, kunnen we de reactietermijn van een maand verlengen. We maken dan binnen één maand aan u kenbaar binnen welke termijn u reactie kunt verwachten.  

 

Vragen

Mocht u een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van uw rechten, dan kunt u ook contact opnemen met onze Privacy Officer via bovenstaand e-mailadres.  

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 mei 2024 en kan worden gewijzigd.  

Versie: 1.0