KWINK groep 

Bestuur en participatie

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven.  Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van burgerparticipatie.

Lees meer

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven.  Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van burgerparticipatie.
Neem voor informatie contact op met:

Zicht op bestuurlijke samenwerking

In Nederland wordt veel samengewerkt tussen decentrale overheden. Hoeveel precies was echter niet bekend. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voerde KWINK groep een inventarisatie uit van alle samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden in Nederland. Het resultaat is een landelijk beeld van welke overheden met elkaar samenwerken, hoe de samenwerking is vormgegeven en op welke beleidsvelden wordt samengewerkt.

Lees meer over de uitkomsten

Nieuwe Democratie

De uitdaging Democratisch samenleven is best ingewikkeld. Aan de democratische inrichting van onze samenleving ligt de wens ten grondslag om […]

Lees verder

Tussenevaluatie Water- en Milieubeleid Noord-Brabant

Sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant. Dat is de ondertitel van het Provinciaal Milieu- en Waterplan […]

Lees verder

Nieuwe vormen van burgerparticipatie: vrij te besteden budget voor de wijk

Veel gemeenten streven naar betrokkenheid van burgers bij hun eigen wijk. In veel gemeenten zijn potjes beschikbaar voor het organiseren […]

Lees verder

Publicaties